Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Luận văn là rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về các dự án xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội, nêu rõ những thành công, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quản lý nhà nước về đầu tư. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / TRẦN VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . TRẦN VĂN GIAO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thiện tại: Học viện Hành chính Quốc gia Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TRẦN VĂN GIAO Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn thạc sỹ họp tại Học viện Hành chính quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào hồi . giờ ngày . tháng . năm 2016 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Thư viện Học viện Hành gia PHẦN MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài luận văn: Cơ sở hạ tầng còn được gọi là kết cấu hạ tầng, là hệ thống các công trình xây dựng làm nền tảng cho mọi hoạt động KT-XH. Cơ sở hạ tầng bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, là lực lýợng vật chất nền tảng của tất cả các công trình, các hoạt ðộng kinh tế, vãn hóa và ðời sống. Cơ sở hạ tầng có chức nãng và nhiệm vụ cơ bản là ðảm bảo những điều kiện chung cần thiết cho quá trình sản xuất và tái sản xuất mở rộng được diễn ra bình thường, liên tục. Với tính chất ða dạng và thiết thực, cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của mỗi quốc gia và từng vùng lãnh thổ Chính vì vậy, việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng đang là ưu tiên của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.