Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị

Mục đích của luận văn là làm rõ cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN PHƢƠNG ĐÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO - QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LƢƠNG MINH VIỆT THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN PHƢƠNG ĐÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO - QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đã được cảm ơn. Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Phƣơng Đông Lời Câm Ơn Để hoàn thành Luận văn Thäc sï Quân lý công cûa mình, trước hết tôi xin gửi lời câm ơn chån thành đến quý Thæy Cô giáo cûa Học viện hành chính Quốc gia đã trang bð cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời gian qua. Tôi xin chån thành gửi lời câm ơn đến TS Lương Minh Việt, người hướng dẫn khoa học cûa luận văn, đã giúp đỡ tôi tiếp cận thực tiễn, phát hiện đề tài và tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này. Xin câm ơn Lãnh đäo và tập thể cán bộ công chức Cục Hâi quan tînh Quâng Trð, Chi cục Hâi quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bâo đã giúp đỡ và täo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm việc, học tập và thu thập số liệu täi đơn vð để tôi có thể hoàn thành được Luận văn. Cuối cùng, tôi xin chån thành câm ơn những người bän, những người thån đã tập tình hỗ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    230    2    10-12-2023
6    23    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.