Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; Thực trạng quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong thời gian qua; Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN PHƢƠNG ĐÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO – QUẢNG TRỊ Chuyên ngành : Quản lý Công Mã số : TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS Lƣơng Minh Việt Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Địa điểm: Phòng , Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Số: 201 – Phan Bội Châu – TP Huế Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2016 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, hoạt động XNK hàng hóa thương mại có chiều hướng tăng nhanh, tỷ trọng kim ngạch XNK trong tổng sản phẩm quốc gia ngày càng lớn. Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thực hiện thủ tục, chế độ kiểm tra, giám sát hàng hóa theo pháp luật hiện hành. Trung bình hàng năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo làm thủ tục XNK cho trên tấn hàng hóa, kim ngạch XNK đạt khoảng 340 triệu USD; Hoàn thành thủ tục Hải quan cho khoảng trên phương tiện vận tải XNC và khoảng lượt hành khách XNC. Lưu lượng hàng hóa và phương tiện XNC qua cửa khẩu ngày càng gia tăng với nhiều chủng loại, đa dạng về loại hình và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận thương mại. Quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC một cách có hiệu quả tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo là việc làm vô cùng có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    74    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.