Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực thực thi công vụ công chức thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp Huyện; Thực trạng về năng lực thực thi công vụ của công chức thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Định hướng và một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực thực thi công vụ công chức thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN MẠNH HÀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CÔNG CHỨC THỊ XÃ HƢƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Mai Phản biện 1: TS. Nguyễn Minh Sản Phản biện 2: TS. Nguyễn Thế Phúc Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý hành chính công họp tại Phân viện Học viên Hành chính tại Thừa Thiên Huế vào lúc 9h30’ ngày 19 tháng 12 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viên hành chính. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, với tư cách là những chủ thể tiến hành các công vụ cụ thể. Hoạt động công vụ là hoạt động dựa trên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước. Nó được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước và nhằm sử dụng quyền lực đó để thực hiện các nhiệm vụ quản lý của nhà nước Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của Thị xã nói riêng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đặc biệt đối với đội ngũ công chức nói riêng, bởi lẽ đây là đội ngũ công chức trực tiếp tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cấp huyện. Vấn đề bức xúc đặt ra ở đây là phải xây dựng đội ngũ công chức hành chính chuyên nghiệp, bảo đảm thi hành nhiệm vụ nhà nước một cách có hiệu quả và bức xúc hơn là phải có những giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đang thực thi công vụ ở các phòng, ban chuyên môn thị xã Hương Thủy để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ các vấn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.