Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Luận văn phải thực hiện một số nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và pháp lý về bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã: Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của CBCC chính quyền cấp xã; khái niệm, vai trò, mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, quy trình, sự cần thiết của công tác bồi dưỡng CBCC chính quyền cấp xã. Nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ THỊ LỆ THỦY BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ HÀ Phản biện 1: . Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ. ngày .tháng năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cả nước nói chung và công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức của thị xã Điện Bàn nói riêng đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là cán bộ chủ chốt) của thị xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao và có đóng góp quan trọng trong việc đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ, chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng chưa cao. Đội ngũ cán bộ, công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.