Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại, luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế. | Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THÙY LINH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: THÁI THANH HÀ THỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: Huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế là công trình nghiên cứu độc lập, do tác giả thực hiện. Các số liệu minh họa trong Luận văn là trung thực, có trích dẫn cụ thể. Những kết quả tổng kết được từ Luận văn chưa được sử dụng hay công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Học viên Trần Thị Thùy Linh Lời cảm ơn Suốt hai năm học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Học viện Hành chính, nhờ sự chî bâo tận tình cûa các thæy cô, tôi đã thu thập được những kiến thức bổ ích trong sách vỡ lẫn kinh nghiệm sống thực tiễn. Với lòng biết ơn såu sắc, tôi xin chån thành câm ơn . Thái Thanh Hà, người thæy đã hết lòng chî bâo và định hướng khoa học để tôi có thể hoàn thành khóa luận này. Tôi cüng xin chån thành câm ơn các thæy cô giáo khoa Sau đäi học Học viện Hành chính đã động viên, täo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin được ngô lời câm ơn đến các anh chị đồng nghiệp đang công tác täi Ngån hàng Thương mäi Cổ phæn Công Thương Việt Nam - chi nhánh Huế täo điều kiện, giúp đỡ tôi thu thập những tư liệu quý báu täi Ngån hàng. Træn Thị Thùy Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
316    42    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.