Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào

Luận văn góp phần làm sáng tạo những cơ sở lý luận và thực tiễn về QLNN đối với FDI dưới góc độ quản lý hành chính công cho chính quyền tỉnh Hủa Phăn. Từ những phân tích thực trạng về mặt hạn chế, yếu kém, luận văn cũng đưa ra một số giải pháp dưới góc độ quản lý hành chính công để làm tài liệu tham khảo cho tỉnh Hủa Phăn trong quá trình tổ chức quản lý FDI. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HUA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS. NGUYỄN HOÀNG QUY Phản biện 1: ĐẶNG ĐỊNH THANH Phản biện 2: NGUYỄN DANH NGÀ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 C, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:77Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi Thứ hai giờ 15 h tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, giữa sự tác đông mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến. Chúng ta, đang chứng kiến việc di chuyển nguồn lực giữa các quốc gia trên thế giới. Sự di chuyển các nguồn lực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng, tác động rất lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ( KT-XH) của mỗi quốc gia. Có thể nói toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan. Một trong những nguồn lực lớn tham gia vào quá trình di chuyển đó chính là nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thực tiễn cho thấy, tại nhiều quốc gia kém và đang phát triển hiện này. Nước nào thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư quốc tế và sử dụng nó có hiệu quả cao thì có nhiều có cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế hơn, qua đó có khả năng rút ngắn nhanh hơn khoảng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.