Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

Luận văn đã hệ thống hóa khá đầy đủ cơ sở lý luận để đảm bảo căn cứ khoa học cho việc tiếp cận, nghiên cứu và luận giải về tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo. Luận văn cũng đã nghiên cứu và nêu ra khung lý thuyết về QLNN và quy trình tổ chức thực hiện hoạt động QLNN về giảm nghèo, xác định những tiêu chí cơ bản để đánh giá quá trình tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo, làm căn cứ và là cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện QLNN về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NAY NI VA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: ĐINH VĂN TIẾN Phản biện 1: Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia (Phân viện khu vực Tây Nguyên) Địa điểm: - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phân viện Khu vực Tây Nguyên, Học viện hành chính Quốc gia – Số 51 Phạm Văn Đồng – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Vào hồi . giờ . tháng năm 201. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Việt Nam, vấn đề giảm nghèo hiện nay luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm thực hiện trong suốt quá trình xây dựng xã hội và coi đó là nhiệm vụ quan trọng để ổn định và phát triển bền vững. Ngay từ những ngày đầu khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân cùng Chính phủ tập trung lực lượng để chống ba thứ giặc là: "giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm". Trong đó "giặc đói" được Người

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.