Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn – tỉnh Quảng Nam

Luận văn ngoài phần mở đầu luận văn được kết cấu gồm 3 phần cụ thể như sau: Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong nông nghiệp; Thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn; Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn – tỉnh Quảng Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN LANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . TRANG THỊ TUYẾT Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Địa điểm: Phòng , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Số: 201 – Phan Bội Châu – TP Huế Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 201 . MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế rất quan trọng và phức tạp; là ngành trực tiếp sản xuất ra lương thực, thực phẩm cho xã hội và cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các ngành kinh tế khác, tạo được nhiều việc làm cho người dân lao động nông thôn; góp phần rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh lương thực ở mỗi quốc gia, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam. Sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện nền kinh tế quốc dân, cơ cấu kinh tế nước ta đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng của công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng của nông nghiệp trong cơ cấu GDP. Nông nghiệp nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn và tương đối toàn diện, năm 2015, tốc độ tăng GDP ngành Nông nghiệp đạt 2,41%; giá trị sản xuất tăng 2,62%, trong đó, nông nghiệp tăng 2,28%, lâm nghiệp tăng 7,92%, thuỷ sản tăng 3,06%. Bình quân giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,13% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra 2,6 - 3%). Gía trị sản lượng tăng bình quân 3,68%/năm. Cụ thể, sản lượng các loại cây trồng tiếp tục tăng: lúa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    66    4    10-12-2023
167    36    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.