Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn đã hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học về công chức, chất lượng công chức, chất lượng công chức cấp tỉnh và tổng kết kinh nghiệm của thế giới về nội dung liên quan. Qua việc đánh giá thực trạng chất lượng công chức hành chính cấp tỉnh, tác giả đề xuất phương hướng và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công chức hành chính cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu cải cải cách công vụ, công chức | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ HUYỀN MY CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ HỒNG HUY Phản biện 1: . Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ. ngày .tháng năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công chức và chất lượng công chức hành chính nhà nước có một vị trí và vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước luôn là hệ quả trực tiếp từ hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, đồng thời áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ này ngày một nâng cao, dần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong thời kỳ mới. Thực hiện những kế hoạch phát triển, đảm bảo quản lý kinh tế xã hội hiệu quả nhất của bộ máy quản lý hành chính nhà nước. Trong những năm tới, tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng tới công tác hành chính và nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.