Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

Luận văn gồm có 3 chương cụ thể như sau: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về môi trường tại khu công nghiệp; Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về môi trường tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM XUÂN TRƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆPTÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆNHÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . HOÀNG VĂN CHỨC Phản biện 1 : Phảnbiện 2 : Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Chính Quốc gia Địa điểm : Phòng họp, nhà – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số :.–Đường– Quận :. Thành phố. Thời gian : vào hồi. giờ 201 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước về môi trường đối với các KCN nói chung và KCN Tây Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình nói riêng còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ; trình độ của các cán bộ quản lý môi trường còn yếu; Chủ đầu tư là Ban Quản lý (BQL) khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Bình đồng thời là chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN. Như vậy, BQL KKT tỉnh Quảng Bình có hai chức năng, vừa là cơ quan quản lý, vừa là tổ chức kinh doanh. Điều đó không đảm bảo tính khách quan cho công tác quản lý nhất là về vấn đề môi trường. Sẽ càng thiếu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    1    03-10-2022
93    58    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.