Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công:

Nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DƢƠNG THỊ HOÀI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN Phản biện 1: TS. Nguyễn Ngọc Thảo Phản biện 2: TS. Nguyễn Phú Thái. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 201, Nhà B - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 201- Đường Phan Bội Châu – Phường - TP Huế Thời gian: vào hồi 18 giờ 30 phút tháng 12 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn. Đối với huyện miền núi Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, là một trong 62 huyện nghèo của cả nước đang thụ hưởng chương trình 30a của chính phủ, chủ trương xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều sự kỳ vọng để phát triển, hiện đại hóa nền nông nghiệp, nông thôn và thay đổi cuộc sống của người nông dân trên địa bàn huyện. Vì thế chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới hết sức quan trọng tác động đến sự thành bại của chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Chương trình nông thôn mới được triển khai rộng rãi trên địa bàn 15 xã của huyện Minh Hóa từ năm 2011. Tuy nhiên cho đến nay, những kết quả đạt được của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn hết sức khiêm tốn, cả huyện đến cuối năm 2016 thì chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới đó là xã Quy Hóa. Quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như một số xã chưa thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    04-10-2022
32    10    1    04-10-2022
2    8    1    04-10-2022
209    76    2    04-10-2022
1    7    1    04-10-2022
198    11    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.