Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào

Mục đích nghiên cứu của luận văn là tổng quan những căn cứ lý luận và thực tiễn về QLNN đối với FDI, tại tỉnh Hủa phăn, nước CHDCND Lào nhằm kiến nghị các giải pháp có cơ bản nhằm góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại trong QLNN đối với FDI tại tỉnh Hủa Phăn. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------ ----/---- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------ ----/---- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS. NGUYỄN HOÀNG QUY HÀ NỘI - NĂM 2016 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 7 . Lý luận về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài . 7 khái niệm đầu tƣ 7 Khai niệm đầu tƣ về trực tiếp nƣớc ngoài . 7 . Vai trò của đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. . 15 . Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài . 22 . khai niệm quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ trực tiếp nƣớcngoài . 22 . Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đối với đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 23 . Nội dung, phƣơng pháp và công cụ quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài . 24 . kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ nƣớc ngoài và bài học cho tỉnh Hủa Phăn. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.