Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lăk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chính sách đối với đội ngũ công chức cấp xã và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với đội ngũ công chức cấp xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lăk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CƢ KUIN LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẮK LẮK - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CƢ KUIN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN LÝ CÔNG Mã số : 60340403 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . NGUYỄN HỮU HẢI ĐẮK LẮK - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vậy tôi viết lời cam đoan này đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia xem xét để tôi có thể được bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ . Khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công chức cấp xã7 . Chính sách đối với công chức cấp xã 15 . Nội dung chính sách công chức cấp xã . 18 . Sự cần thiết phải đảm bảo thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã 29 Chƣơng 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    52    2    29-11-2023
32    61    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.