Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lăk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin

Luận văn là một công trình nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, ngoài ý nghĩa là một công trình nghiên cứu khoa học, những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền, công chức chuyên môn ngành Nội vụ và những cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ công chức cấp xã hiện nay. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lăk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TUẤN ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CƢ KUIN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN LÝ CÔNG Mã số : 60340403 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . NGUYỄN HỮU HẢI ĐẮK LẮK - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN TUẤN KHANH Phản biện 1: PGS. TS Võ Kim Sơn Phản biện 2: TS Nguyễn Thái Bình Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng số 02, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia . Số 51, Đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Nhiệm vụ của chính quyền cấp xã được quy định trong Hiến pháp và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Sự vững mạnh của chính quyền cấp xã là nền tảng cho sự vững mạnh của hệ thống chính quyền trong cả nước và ngược lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Cấp xã là gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi” [13]. Cấp xã ổn định thì an ninh, chính trị, xã hội của đất nước ổn định. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ công chức cấp xã có một vai trò rất quan trọng, bởi đội ngũ cán bộ công chức xã là lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền cấp xã. Vì vậy, đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị cấp xã là một trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
304    62    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.