Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai

Luận văn "Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGU N VI T H NG QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI ` LU N V N TH C S QU N L C NG ĐĂK ĂK - NĂM 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGU N VI T H NG QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI LU N V N TH C S QU N L C NG Chuy g h: Qu c g Mã số: NG ỜI H ỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TR N THỊ DIỆU OANH ĐĂK ĂK - NĂM 2017 ii ỜI C M ƠN T i xi châ th h b y tỏ ò g biết ơ sâu sắc đế Ba Giám đốc Học việ H h chí h Quốc gia, Ba Giám đốc Phâ việ H h chí h Tây Nguy , các thầy c giáo Khoa sau đại học v các phò g, khoa của Học việ và Phân việ đã tham gia qu , gi g dạy v giúp đỡ t i tro g suốt quá trì h học tập, ghi cứu. Đặc biệt, t i xi c m ơ TS. Trầ Thị Diệu Oa h, khoa Nhà ƣớc v Pháp uật, Học việ H h chí h quốc gia đã tậ tì h hƣớ g dẫ , giúp đỡ t i ho th h uậ vă . Xi c m ơ các cá bộ, c g chức tại Sở Nội vụ tỉ h Gia Lai, Phò g Nội vụ các Huyệ thuộc tỉ h Gia Lai đã hiệt tì h thu thập, cu g cấp t i iệu, số iệu giúp t i ho th h hiệm vụ ghi cứu y. Luậ vă y đƣợc ho th h với sự ỗ ực của b thâ tro g tìm hiểu t i iệu thực tế để tổ g hợp, đá h giá, dù cố gắ g hƣ g do sự hiểu biết cò hạ chế, ki h ghiệm thực tế chƣa hiều kh g trá h khỏi hữ g thiếu sót, hạ chế. Rất mo g hậ đƣợc sự góp của thầy c giáo v độc gi . Xi châ th h c m ơ ! Tác giả luận văn Nguyễn Viết Hùng i ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GI Nguyễn Viết Hùng ii DANH MỤC B NG Trang Bảng 2 1 Cơ cấu tha h i so với tổ g dâ số của tỉ h Gia Lai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.