Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế

Luận văn có các nhiệm vụ sau: Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động giám sát nói chung và giám sát trong lĩnh vực kinh tế nói riêng của Hội đồng nhân dân tỉnh; Các yếu tố bảo đảm cho hoạt động giám sát và giám sát trong lĩnh vực kinh tế của HĐND cấp tỉnh; Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của HĐND và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế, qua đó. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ LƯU HUỲNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến Phản biện 1: PGS. TS Nguyễn Hữu Hải Phản biện 2: TS. Phan Hải Hồ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Địa điểm: Phòng họp 4, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Số: 55 đường Phạm Văn Đồng, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc Thời gian: vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 .năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta, vấn đề tiếp tục cải cách và kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống chính quyền địa phương nói riêng, trong đó có Hội đồng nhân dân các cấp là yêu cầu khách quan và tất yếu. Mục đích đặt ra là cho các cơ quan nhà nước ở trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định của Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tiếp tục khẳng định “ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.