Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về quản lý ngân sách công đoàn; Thực trạng quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; Phương hướng và giải pháp quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN MINH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình được hoàn thiện tại: Học viện Hành chính quốc gia Người hướng dẫn khoa học: TRẦN VĂN GIAO Phản biện 1: TS. LƯƠNG MINH VIỆT Phản biện 2: TS. TỪ THÁI GIANG Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn thạc sỹ họp tại Học viện Hành chính quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào hồi 10 giờ 30 ngày 26 tháng 05 năm 2017 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Thư viện Học viện Hành gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngân sách công đoàn (NSCĐ) có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động công đoàn và là công cụ quan trọng phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị - xã hội của tổ chức công đoàn được Đảng và Nhà nước giao. Quản lý NSCĐ nhằm để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Giúp công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    77    3    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.