Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Luận văn gồm có 3 chương được trình như sau: Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Thực trạng quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SOUKANH SOUKANHMIENGLAVANH MIENGLAVANH QUẢN LÝ LÝ NHÀ NHÀ NƯỚC NƯỚCVỀVỀCHUYỂN CHUYỂNDỊCH DỊCHCƠ CƠCẤU CẤU KINH TẾỞỞTỈNH KINHTẾ ẮT TẠ TỈNH ẮT TẠ PƯ, PƯ, NƯỚC NƯỚC CỘNG CỘNGHÒA HÒA DÂN CHỦ DÂN CHỦ NHÂN NHÂN DÂN DÂN LÀO LÀO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜIHƯỚNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN DẪN KHOA KHOA HỌC: HỌC: TS. ĐẶNG TS. ĐẶNG ĐÌNH ĐÌNH THANH THANH HÀ NỘI – 2016 HÀ NỘI – 2016 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) là một tất yếu khách quan trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH). Chuyển dịch cơ CCKT tạo nên sự chuyển đổi căn bản của nền kinh tế trên nhiều lĩnh vực như, phân công lại lao động xã hội, chuyển dịch các nguồn lực sử dụng trong quá trình sản xuất. Để chuyển dịch CCKT có hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước sẽ sử dụng những công cụ của mình để tác động, điều chỉnh để hoạt động quản lý chuyển dịch CCKT đi theo đúng hướng của Đảng và Nhà nước. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2011) Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đưa ra đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng XHCN. Một trong những mục tiêu chiến lược trong Chiến lược phát triển phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 là tiếp tục chuyển dịch CCKT, đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển kinh tế liên tục, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020. Thời gian qua, hoạt động chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Ắt tạ pư cũng đã được quan tâm nhưng chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng hiện có. Sở dĩ có tình trạng này

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
274    48    3    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.