Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức ở tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức ở tỉnh Chăm Pa Sắc trong giai đoạn hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SOUKSOMPHONE PHOLASA NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH CHĂM PA SẮC, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA SOUKSOMPHONE PHOLASA NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH CHĂM PA SẮC, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN DUY HẠNH HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung trong luận văn này là do tôi viết, số liệu thu thập trong luận văn là số liệu trung thực. Tác giả luận văn SOUKSOMPHONE PHOLASA LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Duy Hạnh, những định hướng của thầy có tính quyết định tới sự thành công của luận văn. Đề tài này tôi hoàn thành trên cơ sở nỗ lực nghiên cứu của bản thân còn có sự kế thừa, tổng hợp tài liệu của các nhà nghiên cứu đi trước. Nhưng do tính chất phức tạp của đề tài, trình độ của bản thân còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự giúp đỡ và góp ý của các nhà khoa học, các thầy cô và các bạn để luận văn hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn SOUKSOMPHONE PHOLASA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
124    600    16    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.