Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách - Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên

Kết cấu luận văn gồm 3 chương, cụ thể: Cơ sở lý luận và khoa học về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. Thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách từ thực tiễn tỉnh Phú Yên. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách - Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN TIẾN DŨNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình được hoàn thiện tại: Học viện Hành chính quốc gia Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG MAI Phản biện 1:. Phản biện 2:. Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn thạc sỹ họp tại Học viện Hành chính quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào hồi . giờ ngày . tháng . năm 2017 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Thư viện Học viện Hành gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (viết tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vấn đề năng lực cán bộ là việc hệ trọng của mọi chế độ. Và đến nay, tất cả các nước muốn phát triển đều phải xây dựng chiến lượt về nguồn nhân lực và thu hút đào tạo nhân tài cho đất nước mình. Năng lực quản lý của cán bộ, công chức cho nền công vụ là một yếu tố then chốt trong chiến lượt quản lý phát triển nền công vụ của mỗi quốc gia. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tiếp tục khẳng dịnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, cán bộ, công chức nhà nước ta, không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn trong thời gian đến. Chính vì vậy cần đổi mới nội dung chương trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp với từng tiêu chuẩn chức danh, vị trí

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    72    1    04-10-2022
54    1    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.