Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay; Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội BỘ GIÁO DỤC BỘ NỘI VỤ VÀ ĐÀO TẠO ---/--- ---/--- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THU HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 Công trình được hoàn thành tại: Học viện Hành chính Quốc gia Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . Trƣơng Quốc Chính Phản biện 1: TS. Lê Thị Hằng Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 204, Nhà A. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia 77 – Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên website Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay khi đất nước giành được độc lập ngày 02/9/1945, Đảng và Nhà nước ta đã đặt việc “diệt giặt dốt” đứng thứ hai sau “diệt giặt đói”, điều đó cho thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo và nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này. Sau này, nhiều Đại hội Đảng ở nước ta cũng đều đánh giá cao vị trí và vai trò của giáo dục và đào tạo. Nghị quyết TW 8 khóa XI một lần nữa khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Để đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, thúc đẩy vai trò của giáo dục và đào tạo trong tiến trình phát triển của đất nước, các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục, đào tạo ở nước ta nói chung và ở Hà Nội nói .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.