Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý LVH-DLCDTVN hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý LVH-DLCDTVN đáp ứng yêu cầu của thực tế đặt ra cũng như sự phát triển bền vững trong tương lai. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / . Lêi cam ®oan HỌC T«iVIỆN HÀNH xin CHÍNH cam QUỐC ®oan GIA lµ ®©y c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc. Nh÷ng kÕt TRẦN luËn khoa häc VŨ luËn cña AN v¨n ch-a tõng ®-îc ai c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nµo kh¸c. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC T¸c gi¶ luËn v¨n DÂN TỘC VIỆT NAM Trần Vũ An LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tác giả luận văn Trần Vũ An LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn "tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam", học viên đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia; sự giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Lê Thị Vân Hạnh đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này; - Các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo Học viện Hành chính quốc gia đã nhiệt tình giảng dậy, truyền đạt cho tôi kiến thức về quản lý công trong suốt thời gian học tập tại Học viện; - Lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều kiện về thời gian, giúp đỡ về công việc, động viên về tinh thần để tôi được tham gia và hoàn thành khóa học; Mặc dù bản thân học viên cũng đã nỗ lực, nghiêm túc nghiên cứu và hoàn thiện Luận văn, tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nghiên cứu cũng như thời gian thực hiện đề tài có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong nhận được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
347    61    2    22-02-2024
124    2    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.