Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm lý luận về chất lượng công chức phường và qua đánh giá thực trạng chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức phường trong thời gian tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền phường quận Hoàn Kiếm trong thời gian tiếp theo. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI HÀ NỘI - 2016 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài , thị trấn thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, Sự vững mạnh của chính quyền xã, phường, thị trấn là nền tảng cho sự vững mạnh của hệ thống chính quyền ; và duy trì sự về . Vì vậy, chính quyền xã, phường, thị trấn cần phải phát huy đầy đủ chức năng và trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Để chính quyền xã, phường, thị trấn thực sự vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả thì khâu then chốt, quyết định phải là nguồn lực con người, trong đó bộ phận công chức cơ sở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công chức xã, phường, thị trấn là những người gần dân, hiểu dân, tiếp xúc với nhân dân và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên chính quyền các cấp. Nói cách khác, chất lượng hoạt động của công chức có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng và trong quá 1 trình đổi mới đất nước. Như vậy, muốn ổn định và phát triển thì không thể không chú trọng công tác xây .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.