Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc an nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh, đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương nhằm nâng cao năng lực công chức phòng Nội vụ. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc an nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA V T Ị C O CC C ỨC Ộ VỤ T ỘC Ủ CẤ Ệ T ĐỊ À TỈ C LUẬ V T ẠC Ả C HÀ NỘI - M 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA V T Ị C O CC C ỨC Ộ VỤ T ỘC Ủ CẤ Ệ T ĐỊ À TỈ C LUẬ V T ẠC Ả C : Mã số: 60 34 04 03 Ờ ỚNG DẪN KHOA HỌC: T OÀ M HÀ NỘI - M 2016 Ờ C M ĐO : ố Ờ CẢM ố tôi t ố ố ố ố MỤC ỤC Ờ C M ĐO Ờ CẢM MỤC ỤC MỤC ĐỒ Ả MỞ ĐẦU 1 1. Lý do l a ch tài . 1 2. Tình hình nghiên c tài 4 3. M mv c . 6 4 ố ng và ph m vi nghiên c u c tài 7 5 P u 7 6 Ý ĩ ĩ c tiễn c a lu 8 7. K t c u c a lu . 9 Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG V C CÔNG CHỨC Ộ VỤ . 10 . 10 Công ch c 10 . Công 14 2 17 . Khái ni m 17 . Nh c công ch c phòng N i v 24 . Nh ng y u tố c công ch c phòng N i v . 31 ố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    25-09-2022
8    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.