Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học cải cách cải cách hành chính nhà nước; Thực trạng cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA / / NGUYỄN THÙY LAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA / / NGUYỄN THÙY LAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CHU XUÂN KHÁNH HÀ NỘI- NĂM 2017 Thùy Lan Hội ỹ năm 2017 BMHC CCHC CNTT : Công nghệ thông tin HĐND MTTQ : Mặt trận tổ quốc TTHC THCS UBND : XHCN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 4 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn 7 4. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: . 7 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 8 6. 8 7. Kết cấu của luận văn . 9 Chƣơng 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC . 10 . Nhận thức chung về cải cách hành chính . 10 10 . Sự cần thiết phải cải cách hành chính 10 . Những đặc trưng của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.