Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương cụ thể như sau: Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đắk Lắk BỘ GIÁO BỘ GIÁO DỤCDỤC VÀ ĐÀO VÀ ĐÀO TẠOTẠO BỘVỤ BỘ NỘI NỘI VỤ / . / . ./ ./ HỌC VIỆN HỌC VIỆN HÀNH HÀNH CHÍNH CHÍNH QUỐC QUỐC GIA GIA TRẦN VĂN HÀO TRẦN VĂN HÀO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, CHẤT LƢỢNG ĐỘITỈNH NGŨĐẮK CÁNLẮK BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công Mã số:60340403 Chuyên ngành: Quản lý công Mã số:60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Quản lý công TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Quản lý công Đắk Lắk, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . Đắk Lắk, năm 2017 ./ Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Dũng Phản biện 1: . Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Tây Nguyên Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 02, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính Số: . – Đường Phạm Văn Đồng – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Vào hồi 17 giờ 30, ngày 28 tháng 5 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội, có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    53    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.