Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Nội dung của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã; Giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã ở thành phố Hà Nội hiện nay; Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã hiện nay. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THÚY GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp - Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRẦN NHO THÌN Phản biện 1: TS. Nguyễn Minh Sản Phản biện 2: TS. Lê Tiến Hào Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402, Nhà A - Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77 - Đƣờng Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 10 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền ở nƣớc ta trong công cuộc đổi mới đất nƣớc hiện nay là một đòi hỏi cấp thiết, phù hợp với những đòi hỏi khách quan của đất nƣớc và xu thế chung của thời đại. Một trong những đặc trƣng cơ bản của Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là đảm bảo tính tối cao của luật trong việc điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội. Vì vậy việc đào tạo bồi dƣỡng kiến thức pháp luật cho công chức là việc làm rất quan trọng và cần thiết, bởi công chức là bộ phận cấu thành nên bộ máy nhà nƣớc, thay mặt nhà nƣớc và gắn liền với vận mệnh của đất nƣớc. Thông qua những hoạt động cụ thể của công chức thì chức năng nhiệm vụ của nhà nƣớc mới đƣợc thực hiện. Hà Nội là Thủ đô của nƣớc ta, có địa bàn tự nhiên rộng lớn, cơ sự pha trộn nhiều loại địa hình, tính chất đô thị xen lẫn nông thôn. Thực hiện chủ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
366    61    8    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.