Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình

Luận văn có 3 chương chính được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương; Thực trạng kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình; Phương hướng và giải pháp tăng cường kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN THỊ NHÀN KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở TỈNH THÁI BÌNH CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – 2017 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . VŨ ĐỨC ĐÁN Phản biện 1: . Lê Thị Hƣơng Phản biện 2: TS. Nguyễn Quang Thái Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402C nhà A Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 9h ngày 4 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, phát hiện và loại bỏ các văn bản có nội dung sai trái hoặc không phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý và thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều văn bản trái pháp luật, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa thực sự được chú trọng đúng mức. Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.