Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Tổ chức thực hiện pháp luật về công chức - từ thực tiễn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận và pháp luật của tổ chức thực hiện pháp luật về công chức; Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về công chức ở huyện Thanh Oai, Hà Nội; Quan điểm, giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật về công chức - từ thực tiễn huyện Thanh Oai, Hà Nội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Tổ chức thực hiện pháp luật về công chức - từ thực tiễn huyện Thanh Oai, Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ THU HƢƠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨC - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Hiếp pháp - Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Học viện Hành Chính Quốc Gia Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học Viện Hành Chính Quốc Gia vào lúc: giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thƣ viên Học viện Hành Chính Quốc Gia 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Để hệ thống chính trị ở các cấp hoạt động có hiệu quả, yếu tố quan trọng và quyết định là phải có đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn đáp ứng được tốt yêu cầu thực thi công vụ. Cán bộ, công chức là những người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và là người trực tiếp tổ chức để nhân dân thực hiện. Trong đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò rất quan trọng. Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà chức có trách nhiệm tham mưu giúp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công. Vì vậy, chất lượng của đội ngũ công chức ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật của chính quyền. Xuất phát từ vai trò quan trọng của chính quyền các cấp và đội ngũ công chức , Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.