Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đối với Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà nước

Luận văn góp phần sáng tỏ thêm một số lý luận, pháp lý về hoạt động giám sát, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong các lĩnh nói chung và trong lĩnh vực thu thi NSNN nói riêng, các tiêu chí đánh giá thực trạng giám sát, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đối với Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ XUÂN TƢƠNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG TỈNH ĐẮK N NG ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH VỰC THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Chuyên ngành: Luật hiến pháp và Luật hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHINH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phản biện 1: PGS. TS. NGuyễn Quốc Sửu Phản biện 2: TS. Đỗ Văn Dƣơng Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành ch nh Quốc gia - Ph n viện hu v c T y Nguy n; Địa điểm: Phòng số: 07 - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ; Số 51 đường Phạm Văn Đồng, phường T n Hòa, thành phố u n a Thuột, t nh Đ k L k; Thời gian: vào hồi 10 h 30 ph t, ngày 28 th ng 05 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành ch nh Quốc gia hoặc tr n trang Web hoa Sau đại học, Học viện Hành ch nh Quốc gia PH N M Đ U 1. Lý do chọn đề tài Hội đồng nh n d n là cơ quan quyền l c nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý ch , nguyện vọng và quyền làm chủ của nh n d n địa phương. Vì vậy x y d ng HĐND c c cấp có th c quyền để đảm đương vai trò, tr ch nhiệm của mình là một y u cầu cấp b ch và quan trọng. Trong th c tế, hoạt động gi m s t của Hội đồng nh n d n huyện nói chung và hoạt động gi m s t chuy n đề nói ri ng tuy đã có những chuyển biến lớn, nhưng vẫn còn nhiều l ng t ng, bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao; thường bộc lộ một số hạn chế sau: Hoạt động gi m s t chưa đều, chủ yếu do Thường tr c HĐND, c c an của HĐND tiến hành, việc tham gia gi m s t của đại biểu HĐND còn nhiều hạn chế, chủ yếu mới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.