Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng như thực trạng đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài tại các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. /. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HÕA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. /. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HÕA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . LÊ THỊ HƢƠNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan: Nội dung trình bày trong Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức và tham khảo các đề tài đã có, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của Lê Thị Hƣơng. Các thông tin, tài liệu có đƣợc trong luận văn xuất phát từ kết quả của quá trình nghiên cứu, tham khảo từ thực tiễn; các thông tin trích dẫn trong Luận văn đều đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Luận văn không sao chép bất cứ một Luận văn nào đã có trƣớc đây. Học viên xin cam đoan rằng công trình này là do tôi thực hiện và chƣa đƣợc công bố lần nào. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và lời cam đoan này. Đắk Lắk, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thu Hòa LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo của Trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành Luận văn. Cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Lãnh đạo và đồng nghiệp Sở Tƣ pháp tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện và cung cấp các số liệu để phục vụ cho Luận văn của tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    505    4    05-03-2024
7    57    2    05-03-2024
18    70    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.