Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Mục đích nghiên cứu của luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng thẩm quyền của VKSND cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk để đưa ra các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện thẩm quyền của VKSND cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN BAN THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ĐẮK LẮK - NĂM 2017 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN BAN THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN MINH SẢN ĐẮK LẮK - NĂM 2017 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: “Thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tôi không có sự sao chép của bất cứ công trình nào khác. Những số liệu phục vụ nghiên cứu đều là nguồn tài liệu của các cơ quan chức năng. TÁC GIẢ Nguyễn Văn Ban MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn .1 hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 2 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .3 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 3 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 4 7. Kết cấu của luận văn 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH .5 . Xét xử vụ án hành chính 5 . Thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong xét xử vụ án .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    10    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.