Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Giải quyết khiếu nại - Từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung của luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về giải quyết khiếu nại; Thực trạng giải quyết khiếu nại tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Quan điểm, giải pháp bảo đảm giải quyết khiếu nại – Từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Giải quyết khiếu nại - Từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ BẢO CHI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH THỪA THIÊN HUẾ- NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: THỊ DIỆU OANH Phản biện 1 : . Nguyễn Quốc Sửu Phản biện 2 : . Nguyễn Duy Phương Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Chính Quốc gia Địa điểm : Phòng họp, nhà – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số : 201 –Đường Phan Bội Châu – Thành phố Huế Thời gian : vào hồi 15 giờ 22 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khiếu nại là hiện tượng xã hội khách quan xuất hiện trong quản lý nhà nước. Quyền khiếu nại là quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định và bảo đảm thực hiện, là công cụ pháp lý để công dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Để cụ thể hóa quyền khiếu nại của công dân được quy định trong Hiến pháp và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giải quyết khiếu nại, Việt Nam đã ban hành Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn. Pháp luật khiếu nại hiện hành mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do và lợi ích hợp pháp của công dân cho thấy vẫn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.