Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trong giai đoạn hiện nay

Nội dung của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận và pháp lý về xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước; Thực trạng xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay; Phương hướng và giải pháp đảm bảo xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trong giai đoạn hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HẢI ĐĂNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1: . . Phản biện 2: . . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: - Đường - Quận - TP Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Qua các kỳ đại hội, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính trị và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ. Cùng với thực trạng chung của cả nước, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước có đủ trình độ, năng lực phẩm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.