Tay trắng làm nên - "The Three Keys To Success"

Ba điều kiện của sự thành công là có lương thức, ham hoạt động và sức khoẻ. Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì bạn cũng có thể đi khá xa được ; nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa, xa lắm Đó là luận điểm của cuốn sách này, Nguyễn Hiến Lê dịch theo nguyên bản tiếng Anh "The Three Keys To Success" . Và luận điểm ấy, không phải có không có lý của nó | TAY TRÙÆNG LAÂM NÏN 1 Dõch theo nguyïn baãn tiïëng Anh the three keys to success Ngûúâi dõch: Nguyïîn Hiïën Lï Nhaâ xuêët baãn Long An 1989 Trung têm vùn hoáa ngön ngûä àöng têy Nguyïîn Hiïën Lï (dõch) 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I CAÁCH DUÂNG CHÒA KHOÁA SÖË I . 3 CHÛÚNG II CÊÌN PHAÃI GÊY VÖËN 7 CHÛÚNG III COI CHÛÂNG CAÁC THAÂNH KIÏËN ! 12 CHÛÚNG IV LAÂM SAO TRÛÂ ÀÛÚÅC TÑNH SÚÅ SÏÅT 15 CHÛÚNG V ÀOÅC SAÁCH . 20 CHÛÚNG VI CAÁCH ÛÁNG BIÏËN 24 CHÛÚNG VII COI CHÛÂNG CAÁI THOÁI PHÊN LOAÅI . 31 CHÛÚNG VIII ÀÛÂNG TIN ÚÃ VÊÅN MAY. 35 CHÛÚNG IX BIÏËT DAÂNH DUÅM 39 CHÛÚNG X BIÏËT CAÁCH BAÁN. 41 CHÛÚNG XI TÊÅP NOÁI TRÛÚÁC CÖNG CHUÁNG 45 CHÛÚNG XII CON ÀÛÚÂNG HAÅNH PHUÁC 51 CHÛÚNG XIII ÀÛÂNG BAO GIÚÂ NGHÓ. 55 CHÛÚNG XIV LUÖN LUÖN COÁ MÖÅT CHÖÎ ÀÛÁNG CHO NGÛÚÂI CÛÚNG NGHÕ VAÂ NGÛÚÂI CÛÚNG NGHÕ TAÅO ÀÛÚÅC CHÖÎ ÀÛÁNG CHO NHIÏÌU NGÛÚÂI KHAÁC 61 TAY TRÙÆNG LAÂM .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
221    42    1    06-08-2021