Giáo trình Unix

Tài liệu tham khảo giáo trình hệ điều hành Unix | Copyright c by Galaxy CD http Muc luc PHAN 1 UNIX Cơ SỞ Bai 1. Khởi động UNIX Bat đầu phiên làm việc Kêt thuc phiên lầm việc Cầch dung lệnh cua UNIX Bài 2. Lầm việc vởi filê. Tổchức filê Di chuyện giữa cầc thư muc Cầc thao tầc cở sở vởi cầc thư muc Cầc thao tầc cở sở vởi filệ thưởng Bầi 3. Bao vệ cầc filệ cua ngưởi sử dung Mộ tầ ngưởi sữ dung Mộ tầ nhom ngưởi sư dung Bầo vệ cầc filệ vầ cầc thư muc Bầi 4. Sao chuyện liện kết vầ tìm kiếm filệ Sao chệp filệ Chuyện vầ đoi tện filệ Tao liện kệt vởi filệ Tìm kiếm filệ Bầi 5. Thong tin giưa nhưng ngưởi sư dung Thong tin bang lệnh mail Thong tin bang lệnh writệ Bài 6. Sử dụng chương trình soạn thảo vi Khơi động vi Soạn thào vàn bàn Bầi 7. Shệll script Quần ly tiến trình Lầp cầch thưc cho shệll script Cac shệll UNIX Bài 8. Đổi hương redirection Vào rà chụàn Chuyển đoi dư liệụ giưà càc tiến trình 1 Copyright c by Galaxy CD http Đổi hướng kép đầu ra chuẩn Bài 9. Cớ chế thay thế cua Shell Truyền tham số Cac biến Shell Cac kí tự đặc biết Lay két qua cua mổt lénh Cac qui tac thay thế cua Shell Bài 10. Môi trường của Shell Môi trường Càc biến định nghĩa trườc Càc biến chủng Bài 11. Làp trình mưc cờ sờ dười UNIX Càc phếp thư trong Shell Làp trình môt cấủ trủc cô điếu kiện Làp trình môt chủ trình Bai 12. Tín hiếu va đổng bổ Quan ly cac tín hiếu Quan ly cac tiến trình Đéqui PHAN 2 LẬP TRÌNH C DƯỚI UNIX Bài 1. Giời thiệủ chủng Càc lời gôi hệ thông Chủ thực và chủ thực qủyến củà tiến trình Định nghĩà càc thàm biến chường trình Môt số định nghĩà khàc Bài 2. Qủàn ly tiến trình Nhàn biết tiến trình Nhàn biết chủ tiến trình Thày đôi chủ và nhôm chủ T àô môt tiến trình Càc hàm gôi môt tiến trình thày thế Đông bô tiến trình Mưc ưủ tiên củà tiến trình Nhôm càc tiến trình 2 Copyright c by Galaxy CD http

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.