ebok learn to speak chinese: beginning mandarin chinese for native english speakers – suzanne brickman

to be a brief introduction to the spoken mandarin language. it is by no means comprehensive, but a stepping stone for the large gap that was found between someone wanting to learn mandarin and someone who was ready for some of the more academic texts. hope this will give you a glimpse of what it’s like to learn mandarin and help you to focus on the most essential skills that are foundational to learning mandarin. | ebok learn to speak chinese: beginning mandarin chinese for native english speakers – suzanne brickman

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    74    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.