Mẫu Kế hoạch giáo dục môn Khoa học Tự nhiên lớp 8

Tài liệu cung cấp mẫu kế hoạch giáo dục của môn Khoa học Tự nhiên lớp 8 trong suốt năm học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn kế hoạch giáo dục cho các môn học. tài liệu để nắm chi tiết nội dung mẫu kế hoạch. | Mẫu Kế hoạch giáo dục môn Khoa học Tự nhiên lớp 8 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO THẮNG TRƯỜNG THCS TT TẰNG LOỎNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: KHTN – LỚP 8 I. Tổng hợp chung Số tiết xây Sô tiêt TNST, ́ ́ Sô ́tiết theo dựng thực Sô tiêt day hoc tich h ́ ́ ̣ ̣ ́ ợp, liên môn mô hinh̀ khung của Bộ Ghi chu:́ hiện THGVTT Môn/Hoaṭ (Giai thich nh ̉ ́ ưng ̃ TT Ky 1 ̀ Ky 2 ̀ đông GD ̣ thay đôi, nêu co) ̉ ́ ́ Ky 1 ̀ Ky 2 ̀ Ky 1 ̀ Ky 2 ̀ Số Môn tích Ky 1 ̀ Ky 2 ̀ Số Môn tích hợp, tiế hợp, liên tiết liên môn t môn Địa lí, Toán, Địa lí, Toán, Hóa học, Công Mĩ thuật, nghệ, Ngữ 1 KHTN 88 87 90 85 6 6 Ngữ Văn, 5 5 Văn, Mĩ Thuật, GDCD, Tin GDCD, Thể Học, dục I. Kế hoạch dạy học chi tiết HỌC KÌ I PHÂN MÔN HÓA HỌC (36 tiết) Nội dung tích hợp, Nội dung điều chỉnh Tên Bài Tiế STT Nội dung liên môn, HĐTN, Nội dung (Chủ đề) t Lý do THGVTT điều chỉnh 1 Ôn tập KHTN 7 1 2 Ôn tập KHTN 7 Bài 2. 3 A; B­I ­ Bỏ B­II. Do các thí ­ C tinh nghiệm không Làm quen với Trải nghiệm: HS làm thí giản thành phù hợp và bộ dụng cụ, 2 nghiệm phân biệt axit, bazơ, thí nghiệm không có máy thiết bị thực 4 C. muối bằng quỳ tím. nhận biết: đo pH. hành môn Khoa Axit, bazơ, học tự nhiên 8 muối. 3 Bài 3. 5 A; B­I­1. Bảo vệ MT Oxi. Không khí 6 B­I­2; C­3. Bảo vệ MT 7 B­II; KNS 8 B­III; BVMT; Liên môn Sinh học. 9 B­IV­1; 10 B­IV­2; B­V­1; BVMT 11 B­V­2,3; C­1,2. BVMT 12 C­4,5­6­7 13 A; B­I Bảo vệ MT 14 B­II­1. 15 B­II­2. 16 B­II­3; C­1­2. 17 B­III­1,2; C­4. BVMT nước 4 Bài 4. 18 B­III­3; C­3. BVMT nước Trải nghiệm: BVMT Hiđro. Nước 19 B­IV; nước 20 Ôn tập 21 Kiểm tra giữa kì I (Phân Môn Sinh, Hóa, Lí) Tuần 10 22 A; B­I. 23 B­II; C­1. 24 B­III­1­a; C­2. 25 B­III­1­b; C­5. Bài 5. C­3 giảm vì không có 5 Dung dịch 26 C­4,6. tải trong nội dung thi. B­III­2 (pha chế 1 dung dịch theo 27 Trải nghiệm: Kỹ năng tính nồng độ cho trước) .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.