Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa chuột trong vụ Xuân ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống dưa chuột được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 3 giống dưa chuột NHP10, TN226 và VA789 trong vụ Xuân 2018. | Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa chuột trong vụ Xuân ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT TRONG VỤ XUÂN Ở HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA Lê Thị Hƣờng1, Hoàng Thị Lan Thƣơng2, Lê Thị Thanh Huyền3 TÓM TẮT Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát trển và năng suất của các giống dưa chuột được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 3 giống dưa chuột NHP10, TN226 và VA789 trong vụ Xuân 2018. Kết quả cho thấy các giống dưa chuột thí nghiệm đều là những giống ngắn ngày, tổng thời gian sinh trưởng từ 67 ngày đến 79 ngày, phù hợp với cơ cấu cây trồng của địa phương. Các giống dưa chuột thí nghiệm có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong vụ Xuân. Trong đó, giống TN226 và VA789 có các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao, số lá đạt cao hơn giống đối chứng NHP10. Giống TN226 cho năng suất và hiệu quả vượt trội hơn 2 giống còn lại, thể hiện ở năng suất và lãi thuần lần lượt đạt 36,36 tấn/ha và đồng/ha ở xã Thạch Lập và 37,72 tấn/ha và đồng/ha ở xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Từ khóa: Giống dưa chuột, TN226, VA789, NHP10, vụ Xuân. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Dƣa chuột (Cucumis sativus L.) là cây rau ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dƣỡng cao, đƣợc sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của nhiều dân tộc trên thế giới. Trong 100 gam dƣa chuột tƣơi có 14 calo, 0,7mg protein, 1,2g đƣờng, 0,1g chất béo, 0,7g chất xơ và các loại vitamin nhƣ vitamin C, A, B1, B2 các chất khoáng nhƣ Fe, Ca, Cu [1], [5]. Ngày nay khi nhu cầu thực phẩm của con ngƣời ngày càng tăng, ngoài sử dụng làm thực phẩm ăn tƣơi, dƣa chuột còn trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. Cây dƣa chuột với thời gian sinh trƣởng ngắn, năng suất cao, là một trong những cây trồng chủ lực trong cơ cấu luân canh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
365    127    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.