Đặc điểm sinh học của bọ xít cổ ngỗng đen cánh vàng chanh Sycanus Croceovitatus Dohrn. (Reduviidae, Hemiptera)

Nhằm góp phần vào việc bảo vệ, khai thác một cách hợp lý những loài côn trùng có ích, dùng chúng để tiêu diệt sâu hại thay thế cho các hóa chất độc hại; điều tra thành phần loài và sự phân bố của các loài bọ xít trên cây vải đồng thời nghiên cứu những đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đen cánh vàng chanh Sycanus Croceovitatus Dohrn. (Reduviidae, Hemiptera). | Đặc điểm sinh học của bọ xít cổ ngỗng đen cánh vàng chanh Sycanus Croceovitatus Dohrn. (Reduviidae, Hemiptera) 28(4): 51-58 T¹p chÝ Sinh häc 12-2006 ®Æc ®iÓm sinh häc cña Bä xÝt cæ ngçng ®en c¸nh vµng chanh sycanus croceovitatus Dohrn. (Reduviidae, Hemiptera) NguyÔn Xu©n Thµnh ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt Bïi ThÞ KiÒu Khanh ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi HiÖn nay ®Ó phßng chèng c¸c loµi s©u h¹i c©y ®Òu nhau xung quanh thµnh lä; ®Ønh lä vµ « cöa trång nãi chung vµ c©y v¶i thiÒu (Litchi chinensis sæ ®−îc d¸n v¶i mµn; ®¸y lä cã 1 líp c¸t dµy 5 Sonn.) nãi riªng, ng−êi ta vÉn sö dông thuèc hãa cm, ®−îc phun n−íc ®Ó gi÷ Èm; phÝa trªn c¸t, ®Æt häc lµ chñ yÕu. ViÖc l¹m dông thuèc hãa häc ®· giÊy hót Èm. Thøc ¨n cho bä xÝt CN§CVC lµ Êu g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng nh−: « nhiÔm trïng s©u xanh b−ím vµng x¸m vµ ch©u chÊu lóa. m«i tr−êng, mÊt c©n b»ng sinh th¸i, t¹o ra tÝnh 2. Ph−¬ng ph¸p kh¸ng thuèc cho s©u, ¶nh h−ëng ®Õn c¸c sinh vËt cã lîi, ®Ó l¹i d− l−îng thuèc trong s¶n phÈm, g©y a. TiÕn hµnh nu«i sinh häc c¸ thÓ vµ quÇn ®éc h¹i cho ng−êi s¶n xuÊt vµ ng−êi tiªu dïng. thÓ. Nh»m gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ, khai th¸c b. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ sö lý sè liÖu mét c¸ch hîp lý nh÷ng loµi c«n trïng cã Ých, Thêi gian ph¸t dôc trung b×nh cña tõng pha dïng chóng ®Ó tiªu diÖt s©u h¹i thay thÕ c¸c hãa ph¸t triÓn X = X 1 + X 2 + . Xn . chÊt ®éc h¹i, chóng t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra thµnh n phÇn loµi vµ sù ph©n bè cña c¸c loµi bä xÝt trªn Trong ®ã: - X : thêi gian ph¸t dôc trung c©y v¶i, ®ång thêi nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm b×nh cña tõng pha (ngµy); X1, X2, , Xn: thêi sinh häc cña loµi bä xÝt cæ ngçng ®en c¸nh vµng gian ph¸t triÓn tõng c¸ thÓ; n: sè c¸ thÓ thÝ chanh Sycanus croceovitatus Dohrn. (CN§CVC) nghiÖm. (Reduviidae, Hemiptera). c. Sè liÖu ®−îc sö lý theo ph−¬ng ph¸p I. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thèng kª sinh häc víi ®é tin cËy P ≤ 0,05 (NguyÔn Ngäc Khoa, 1975; Vâ H−ng, 1983) 1. §Þa ®iÓm b»ng ch−¬ng tr×nh Excell trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.