Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thuộc

Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thuộc: Hà Nội là nơi tập trung các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp và các cơ quan quản lý nông nghiệp của xứ Bắc Kỳ của Liên bang Đông Dương; Hà Nội trở thành trung tâm phổ biến khoa học kỹ thuật nông nghiệp của Đông Dương. | Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thuộc KHOA HOC KY THUAT NONC NGHIEP • • • 6 HA NOI THGll PHAP THUOC VU T H | HOA* quyen sd hflu thanh phd Ha Ndi cho Phap. H ai cupc khai thac thude dia ciia thUe dan Phap da t i c dpng it nhieu den ddi sdng kinh te, xa hdi nUde ta. Khoa Khu nhUdng dia eua Phap rpng 900 ha. Nam 1889 Phap cho lap khu ngoai thanh hpc ky thuat ndng nghiep cung khdng la Ha Npi, nhUng den nam 1915 khu nay dUdc ngoai lp. Ben canh nhflng kinh nghiem cd tra ve cho tinh Ha Ddng vdi ten gpi la truyen trong san xuat ndng nghiep eiia cha huypn Hoan Long. Nam 1942 thUe dan dng ta, khoa hpc ky thuat phUdng Tay da Phap 6p trieu dinh Hue ky mpt dao du cit tUng bude dUde truyen ba vao Viet Nam . them da't de dat ra khu dai ly dac bipt Su bien ddi trong khoa hpc ky thuat ndng Hoan Long gdm cac xa eua huypn Tfl nghiep dUde t h i hipn tap trung n h i t la d Liem, Thanh Tn, mpt p h i n d i t cua huypn Ha Ndi - thii phu eua Lien bang Ddng Vinh Thuan thupc Ha Npi cii. Khu "Dai ly DUdng thdi thupc Phap. dac bipt Hoan Long" rpng ga'p 10 l i n dit npi thanh nhUng day cung la thdi ky ehien TrUdc khi P h i p xam lUdc nUdc ta, van tranh the gidi l i n thU H nen vipe md rpng dau the ky XIX kinh thanh Thang Long trd dd cung khdng cd t i e ddng gi nhieu den thanh tinh ly ciia tinh Ha Npi (Bao gdm khoa hpc ky thuat ndng nghipp b Ha Npi kinh thanh Thang Long eu, phan ldn tinh dudi thdi Phap thupc Ha Ddng va ca tinh Ha Nam). Nam 1873 thuc dan Phap danh chiem Bic Ky l i n thU Nam 1896 do vi tri quan trpng cua Ha nha't bi tha't bai nhUng vdi hai hiep Udc Npi, thuc dan Phap da bien Ha Npi thanh ngay 15/3/1874 va 31/8/1874, thUe dan thu phii cua Lien bang Ddng DUdng. TU do Phap da dat dUde toa lanh sU quan tai Ha Ha Npi dUde Phap xay dUng thanh trung Npi. Dd la bai da't ngoai bd sdng Hdng d tam d i u nao chinh tri, van hoa, khoa hpc phia Ddng Nam thanh phd' - la khu ddn eua toan Lien bang Ddng DUdng. TU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.