Relationship between segmental trunk control and gross motor development in typically developing infants aged from 4 to 12 months: A pilot study

Trunk control is generally considered to be related to gross motor development. However, this assumption has not been validated with clinical data. This pilot study was the first of its kind to examine the longitudinal development of segmental trunk control and gross motor development from 4 to 12 months of age in typically developing full-term infants. | Relationship between segmental trunk control and gross motor development in typically developing infants aged from 4 to 12 months: A pilot study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
180    23    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.