Thyroid dysfunction in preterm infants born before 32 gestational weeks

Thyroid hormones are critical for growth and brain development during the newborn period and infancy. Because of delayed maturation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in preterm infants, thyroid dysfunction is common, and thyroid stimulating hormone (TSH) elevation is often delayed in preterm infants. | Thyroid dysfunction in preterm infants born before 32 gestational weeks

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    64    3    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.