Residential immersive life skills programs for youth with disabilities: A case study of youth developmental trajectories of personal growth and caregiver perspectives

Professional support in pediatric and rehabilitation care environments has been recommended as a means to build youth competence in life skills during their transition to adulthood. Life skills are the essential psychosocial competencies and interpersonal skills needed to manage one’s life. | Residential immersive life skills programs for youth with disabilities: A case study of youth developmental trajectories of personal growth and caregiver perspectives

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    29    1    23-01-2022
189    39    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.