A de novo SCN8A heterozygous mutation in a child with epileptic encephalopathy: A case report

Epilepsy is a complex disorder caused by various factors, including genetic aberrance. Recent studies have identified an essential role of the sodium channel , encoded by the gene SCN8A, in epileptic encephalopathy. | A de novo SCN8A heterozygous mutation in a child with epileptic encephalopathy: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    36    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.