Clinical features of patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesia, mutation screening of PRRT2 and the effects of morning draughts of oxcarbazepine

The objective of this study was to summarize clinical features and PRRT2 mutations of paediatric paroxysmal kinesigenic dyskinesia (PKD) patients and observe the tolerability and effects of morning draughts of oxcarbazepine. | Clinical features of patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesia, mutation screening of PRRT2 and the effects of morning draughts of oxcarbazepine

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
702    31    1    08-06-2023
81    24    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.