Intravenous versus intravenous/oral antibiotics for perforated appendicitis in pediatric patients: A systematic review and meta-analysis

The use of oral (PO) antibiotics following a course of certain intravenous (IV) antibiotics is proposed in order to avoid the complications of IV medications and to decrease the cost. However, the efficacy and safety of sequential IV/PO antibiotics is unclear and requires further study. | Intravenous versus intravenous/oral antibiotics for perforated appendicitis in pediatric patients: A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    225    2    09-06-2023
15    33    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.