Use of sildenafil in an infant with persistent pulmonary hypertension secondary to lung and renal hypoplasia – a case report

Premature preterm rupture of membranes (PPROM) is reported to be associated with high rates of neonatal mortality and morbidity. Sildenafil has been used in infants with persistent pulmonary hypertension of newborn (PPHN) due to congenital diaphragmatic hernia (CDH) and bronchopulmonary dysplasia (BPD). Recently, Sildenafil has been evaluated as an alternative or adjunctive pulmonary vasodilator. | Use of sildenafil in an infant with persistent pulmonary hypertension secondary to lung and renal hypoplasia – a case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    38    2    08-06-2023
11    31    2    08-06-2023
37    43    2    08-06-2023
2    30    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.