Nebulized hypertonic saline 3% for 1 versus 3 days in hospitalized bronchiolitis: A blinded non-inferiority randomized controlled trial

The use and optimal duration of treatment with nebulized hypertonic saline (HS) in infants hospitalized for acute bronchiolitis is unclear. The objective was to compare the efficacy of 1 versus 3 days of nebulized 3% HS at 72 h of treatment. | Nebulized hypertonic saline 3% for 1 versus 3 days in hospitalized bronchiolitis: A blinded non-inferiority randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    37    2    08-06-2023
70    22    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.